Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Darbs padarīts, darbs darāms

Daugavas Vanagu Centrālās valdes sēde 2014. gada jūlijā Sidrabenē

Laikraksts Latvietis Nr. 324, 2014. g. 27. aug.
I. Purva -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Vasaras krāšņums rotā Toronto Sv. Andreja draudzes īpašums Sidrabene sveica DV organizācijas vadību no visas pasaules, lai trīs dienās izvērtētu padarīto un spraustu ceļa zīmes tālākam gājienam.

Pirmā pusdiena tika veltīta slēgtās sēdes daļai, bet otrā sākās ar svētbrīdi, prāvestam J. Priedkalnam (Austrālija) sakot spēka vārdus klātesošiem. Latvijas valsts prezidents A. Bērziņš savā vēstījumā izteica paldies DV organizācijai par padarīto, vēlot sekmes izvirzīto mērķu sasniegšanai. Tāpat savu pateicību DV organizācijai bija sūtījusi Latvijas Republikas Saeimas priekšsēde S. Āboltiņa, piebilstot: „Latvija mums visiem ir viena vienīgā. Sargāt to, godāt tās vēsturi, pieminēt mūsu valsts brīvības upurus, saudzēt mūsu kopīgās vērtības un nepagurstoši veidot mūsu valsts nākotni ir mūsu kopīgs uzdevums un pienākums.“ No LNAK sveicienus nesa I. Purva, pateicoties par daudzo gadu saskaņu, kopsolī darot darbu Latvijai. Vēl rakstisks sveiciens bija no bijušā DVCV priekšnieka J. Augusta.

Sākot garo darba cēlienu, tika apskatīta vairāku gadu darbība, sasienot atrisušos pavedienus. Spraigas pārrunas izraisīja DVM 2014. g. budžets un DV Jaunatnes nozares esamība. Ārzemju DV šī nozare vairs nepastāv, un atbalsts jaunatnei tiek sniegts caur Palīdzības nozari. Latvijā turpretim Jaunatnes nozarei ir kritiska nepieciešamība, lai DV organizācija varētu augt un pastāvēt nākotnē. Vienojās atstāt katras zemes ziņā, kur tas vajadzīgs paturēt Jaunatnes un Kultūras nozares. Par Jaunatnes nozares pārstāvi pie DVCV apstiprināja G. Brencānu (Latvijā).

Dzirdējām vairākas prezentācijas ar sekojošām debatēm. Daugavas vanadžu darbs nav pieklusis, kaut sarucis darītāju loks. Par to stāsta G. Reinolde (Reynold), DV organizācijas vanadžu priekšniece. Latvijā radušās jaunas vajadzības un palīdzību meklē vairāk. Vanadzes apzinīgi veikušas darbu, piemērojoties vietējiem apstākļiem, iespējām un vajadzībām. Latvijā esot tās iegriežas DV Pārstāvniecībā uzzināt kā darbs veicas dakterēm Čakstēm ar leģionāru apgādi ar zālēm, palīdzību daudzbērnu ģimenēm un citiem pienākumiem. Izteikts sirsnīgs paldies S. Sekstei un A. Šņuciņai par veiksmīgo darbu pārstāvniecībā. G. Reinoldes vēlējums nākotnei: „Būsim vienotas savu pienākumu pildīšanā, paliksim stipras ticībā un ar nesalaužamu gribu strādāsim tā, lai mūsu kopējais darbs nāktu par labu mūsu tautai.“

Par Okupācijas muzeju, kas saņēmis ievērojamu DV atbalstu, stāstīja I. Švānfelds (Latvija), iepazīstinot ar jaunās būves plāniem un iecerēm.

Ar DVCV Pārstāvniecības plašo darba lauku iepazīstināja tā vadītāja S. Sekste, sīki izstāstot par ikdienas slodzi un vajadzībām, kur ietilpst piecas aprūpes: leģionāru aprūpe, daudzbērnu ģimeņu aprūpe, vietējā aprūpe, audžu ģimeņu aprūpe un cita aprūpe. Lestenes Brāļu kapu projektā notiek sīki pārkārtojumi. Vācu veiktajos kapu atrakumos Krievijā atrasts vairāk nekā 200 latviešu leģionāru mirstīgās atliekas, kurām būtu vieta Lestenes Brāļu kapos.

No Latvijas Nacionālā arhīva piedalījās divas pārstāves, kas interesantā stāstījumā atklāja, kā tiek apstrādāti DV materiāli, kas nonāk arhīvā. Arhīvs izdevis iespējami pilnīgāko sarakstu un pārskatu par aizvestajiem latviešiem, sākot ar 1941. g. Drūma un plaša mūsu tautas ciešanu vēsture ar aizvesto sarakstiem sakopota trīs milzīgos sējumos, ko dāvanā saņēma Latviešu Nacionālā Apvienība Kanādā.

Rīkotāji bija rūpējušies arī par dalībnieku izklaidi. Tā otrās dienas vakarā noklausījāmies interesantu V. Zariņa referātu par pirmo zināmo latviešu ierašanos Kanādā pagājušā gadu simteņa sākumā. Bet DV teātra komandā senioru aktieri S. Pūpēde un E. Jurševskis sniedza divas humoreskas iz dzīves.

2014. gada Daugavas Vanagu Centrālās Valdes (DVCV) sēdes rezolūcijas un lēmumi

 1. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā: uzdod DV CV prezidijam papildināt kasiera ziņojumu ar DV Mēnešraksta budžetu, kā arī uzstādīt atsevišķu pārskatu par Gunāra Astras fondu;
 2. lemj saglabāt zemju dotāciju 2015. gadam $11 ASV dolārus;
 3. lemj segt 2015. gada budžetā paredzēto iztrūkumu no DV CV rezervēm;
 4. apstiprina, ka kultūras un jaunatnes darbs ir nozīmīgs DV CV līmenī un ka pēc vajadzības savu uzdevumu veikšanai DV CV izveido kultūras un jaunatnes nozares;
 5. lemj pieaicināt DV CV jaunatnes nozares vadītāju, bez balsstiesībām, piedalīties DV CV darbā un koordinēt jaunatnes un vanadzēnu darbību. DV priekšnieks izrauga jaunatnes nozares vadītāju;
 6. izsaka pateicību DV CV Pārstāvniecības vadītājai Solvitai Sekstei un viņas palīdzei Annai Šņuciņai par lielo darbu DV organizācijas mērķu labā;
 7. izsaka pateicību Okupācijas muzejam par sadarbību un par tā lielo darbu taisnības augšāmcelšanas veicināšanā;
 8. izsaka pateicību leģionāru zāļu apgādes kopai: Agrim Briedim, Agnesei Briedei, Dr. Vijai Tipainei, Dr. Čakstei Tipainei un DV CV Pārstāvniecības darbiniecēm par lielo un pašaizliedzīgo darbu leģionāru aprūpē;
 9. iesaka DV biedriem piedalīties 12. Saeimas vēlēšanās šī gada rudenī, balsot par godīgiem, nacionāli noskaņotiem kandidātiem un izsvītrot tos kandidātus, kuri nav cienīgi tapt par Latvijas valsts pārstāvjiem;
 10. atbalsta Tukuma domes plānus par teritorijas ap Lestenes Brāļu kapiem iekārtošanu. Sēdes dalībnieki uzdod DV CV prezidijam satikties ar Tukuma domi, lai pārrunātu plānotos darbus un vienotos par darbiem, kas neizmaksātu vairāk par $50 000 ASV. Situācijā, kad papildus līdzekļi vēl būtu vajadzīgi, sēde iesaka, lai DV CV prezidijs griežas pie DV zemēm un lūdz papildus ziedojumus;
 11. atbalsta DVL zemes valdes priekšsēža J. Vectirāna ieteikumu atbalstīt maģistra un doktora darbus Latvijas augstskolās par Daugavas Vanagu organizācijas vēsturi un DV devumu Latvijas valsts neatkarības atgūšanā. Sēde lūdz DVL zemes valdes priekšsēdim šo darbu turpināt;
 12. lūdz DV zemēm atbalstīt Latvijas Republikas Zemessardzes projektu izdot grāmatu par Zemessardzes vēsturi sakarā ar Zemessardzes 25 gadu jubileju;
 13. lemj piešķirt 2 000 Ls no Gunāra Astras fonda remontdarbiem un piemiņas plāksnes uzstādīšanai Gunāra Astras bijušajā dzīvesvietā;
 14. izsaka sirsnīgu pateicību DV Kanādas vadībai un Sidrabenes īpašuma vadībai par sirsnīgu un veiksmīgu 2014. gada DV CV sēdes rīkošanu;
 15. lemj rīkot 2015. gada DV CV sēdi ASV un lūdz, lai ASV zemes valde izkārto vietu un datumu;

Rezolūcijas

 1. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā, globālās Daugavas Vanagu Organizācijas vārdā, izsaka visstingrāko protestu Francijas valdībai par desanta karakuģu Mistral pārdošanu Krievijas bruņotiem spēkiem situācijā, kad Krievija ir nelikumīgi okupējusi Ukrainas teritoriju un arī, kamēr tās bruņotie spēki draudīgi uzvedas Baltijas valstu pierobežā.
 2. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā, globālās Daugavas Vanagu Organizācijas vārdā, ņemot vērā Krimas okupāciju un Krievijas draudīgo attieksmi pret Baltijas valstīm, stingri iesaka Latvijas valdībai paaugstināt aizsardzības budžetu, lai tas sasniegtu 2% no IKP divu gadu laikā, tā uzsverot valsts primāro lomu aizstāvēt savus pilsoņus.
 3. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā protestē pret Austrālijas latviešu žurnālista Pētera Grestes apcietināšanu un uzdod DV CV prezidijam rakstīt protesta vēstuli Ēģiptes vēstniekam un aicina DV zemes valdēm darīt līdzīgi savās zemēs.

Daži izvilkumi no DVCV priekšnieka A. Mežmaļa nākotnes redzējuma

Vislielākā DV organizācijas problēma ir tās novecošanās, īpaši ārpus Latvijas. DV aprūpes darbs bez šaubām ir jāturpina, it sevišķi Latvijā. DVCV prezidijs pievērsīs īpašu uzmanību, lai administratīvie izdevumi pakāpeniski samazinās atbilstoši aprūpējamo skaita samazinājumam. Informācijas izplātīšanai ir svarīgs DV Mēnešraksts. Tēvzemes DV ir pievienojušies DV Latvijā. Ir svarīgi vēl pievienot dažas nodaļas Latvijā vienā spēcīgā DV saimē. DV organizācijas nākotnei ir svarīga viena, vienota pieeja Vanadzēnu un DV jaunatnes darbam Latvijā un ārzemēs.

Mūsu svēts pienākums ir skubināt jaunatni DV mītņu zemēs pieņemt Latvijas pilsonību. DVCV prezidijam jāveicina sadarbību ar Latvijas nacionālo karavīru biedrību, nacionālo partizānu apvienību un līdzīgām organizācijām. Esam nonākuši uz robežas, ka daudzi vēsturiski vērtīgi materiāli varētu iet zudumā, tāpēc ir jārīkojas, lai tie tiek saglabāti nākošām paaudzēm. Tie jānodod Latvijas Nacionālajam arhīvam. Mums vēl daudz darba stāv priekšā.

I. Purva
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com