Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Par ALELDA sinodi

Draudžu dzīvi raksturo draudzes locekļu pašaizliedzīga kalpošana

Laikraksts Latvietis Nr. 575, 2020. g. 9. janv.
Jānis Priedkalns -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

No kreisās: Diakons Ivars Ozols, diakone Rota Stone, prāvests Jānis Priedkalns Sinodes dievkalpojumā Adelaides latv. ev.lut. dievnamā 24. novembrī. FOTO Rūta Abakuka.

Sinodes dalībnieki draudzīgās pārrunās pēc sēdes; galda galā Adelaides draudzes Dāmu komitejas vadītāja Maija Sila. FOTO Rūta Abakuka.

ALELDA kārtējās sinodes notiek reizi pa trim gadiem un 2019. gada 23. un 24. novembrī Adelaides latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes skaistā Sv. Pētera baznīca bija Sinodes mājvieta.

Sinodes sapulce notika 23. novembrī un Sinodes dievkalpojums 24. novembrī. Apvienības draudžu delegāti bija ieradušies no Brisbanes, Vollongongas, Melburnas un, saprotams, Adelaides; rakstiski pārstāvētas bija Kanberas un Kraistčērčas draudzes. Viesis no Anglijas bija LELBāL Lielbritānijas apgabala prāvesta dzīvesbiedre Rūta Abakuka. Rakstiskie apsveikumi nāca gan no LELBāL arhibīskapes Laumas Zušēvicas, gan no atsevišķām draudzēm un organizācijām.

Laikā, kad mūsu draudzes Austrālijā un Jaunzēlandē jau ir atzīmējušas 70 gadu darbību, vai šai jubilejai tuvojas, dalībnieku vidū valdīja mērens optimisms, ka pastāvēsim vēl ilgi.

Kaut tālu no Latvijas bijām devušies trimdā 2. pasaules kara beigās – gandrīz mūsu tēvzemes globālā antipodā – garīgā piederība Latvijai, latviešu kultūrai un mūsu Baznīcai ir vēl arvien noturīga. To vēl papildina nesen no Latvijas atbraukušie tautieši.

Mūsu draudzes darbojas ilgtspējīgi. Dievvārdus sludinām latviešu valodā. Draudžu locekļu skaits gan ir krities, līdzīgi kā tas ir austrāliešu draudzēs, un šobrīd latviešu draudzēs Austrālijā un Jaunzēlandē skaitām ap 500 dvēseļu. Jauniešu līdzdalība dievkalpošanā visumā ir maza, bet gan izcili apmeklēti ir Vasaras vidusskolas dievkalpojumi un Sestdienas skolu Ģimenes dienas pateicības dievkalpojumi.

Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes darbojas Adelaidē, Brisbanē (Kvīnslandes draudze), Kanberā, Kraistčērčā (Jaunzēlandē), Melburnā, Vollongongā; tās kopīgi veido Austrālijas un Jaunzēlandes Latviešu evanģēliski-luterisko draudžu apvienību (ALELDA).

Draudzes Pertā un Sidnejā darbojas autonomi un nesastāv ALELDA, kaut kādreizējās doktrinālās nesaskaņas vairs nav aktuālas.

ALELDA draudžu priekšnieki ir Ivars Ozols Adelaidē, Māra Siksna Brisbanē, Egons Eversons Kanberā, Miervaldis Altments / Sniedze Plesova Kraistčērčā, Kārlis Kasparsons Melburnā un Juris Reinfelds Vollongongā.

Jaunievēlētajā ALELDA Pārvaldē kalpo līdzšinējās amatpersonas – adelaidieši – priekšnieks prāvests Jānis Priedkalns, priekšnieka laicīgais vietnieks juriskonsults Miķelis Strīķis (Adelaides draudzes loceklis, kaut pašlaik dzīvo Latvijā) un sekretāre Ilga Vēvere-Priedkalna, bet jaunievēlēta ir diakone Rota Stone no Jaunzēlandes kā priekšnieka garīgā vietniece un Pēteris Saulītis no Melburnas kā kasieris.

ALELDA apgabalā kā vikāri kalpo māc. Ivars Osis, diak. Rota Stone un B.Th.-LL.B. Ivonna Danberga. Kā viesmācītāji ir kalpojuši mācītājs Guntars Baikovs, kurš vada divas austrāliešu luteriskās draudzes Tanundā, Dienvidaustrālijā un mācītājs Valdis Andersons, kurš vada divas austrāliešu luteriskās draudzes Barossa Ielejā, Dienvidaustrālijā.

LELBāL Virsvaldē no ALELDA kalpo prāvests Priedkalns un jurists Strīķis. Jaunievēlētie ALELDA revidenti ir Ivars Ozols, Rūdis Dancis, Valdis Voitkus, Juris un Lauma Reinfeldi.

Draudžu dzīvi raksturo draudzes locekļu pašaizliedzīga kalpošana Baznīcai un latviešu sabiedrībai, bet rūpes rada neizbēgamā novecošanās un materiālas vajadzības, lai saglabātu labā stāvoklī draudžu īpašumus.

Tomēr, neskatoties uz grūtībām, draudzes ir dalībnieki palīdzības programmās, kas saistītas ar LELBāL Misijas fondu, LV Aprūpes centru Dzīvības ceļš, rūpēs par bērniem ar invaliditātēm un palīdzībā Latvijas ārpusģimeņu bērniem Zvanniekos. Ar kolektēm tiek atbalstīts Latvijas Okupācijas muzejs, un ik gadus palīdzība sniegta sūtījumos ar dāvanām mazturīgiem ļaudīm Latvijā.

Austrālijas Latviešu Vasaras vidusskolā 2019. g. janvārī ALELDA izkārtoja garīgo vērtību un ticības mācības pasniegšanu mācītāja Guntara Baikova vadībā. Izkārtojums turpināsies 2020. g. janvārī ar divu garīdznieku – arhibīskapes Laumas Zušēvicas un mācītāja Guntara Baikova – piedalīšanos. Atbalsti tiek veltīti arī Austrālijas Latviešu Jaunatnes dienām un Sestdienas skolām.

Raugoties nākotnē, ALELDA cer, ka LELBāL un LELB Latvijā atradīs laikmetīgus kopsaucējus, lai atjaunotu sadarbību un kopdarbību, ievērojot ka abas Baznīcas ir izaugušas no viena celma – kopējās Latvijas luteriskās Baznīcas ar 1928. gadā apstiprinātu Baznīcas Satversmi. ALELDA ieteikums ir abām Baznīcām apvienoties, katrai paturot savu kārtību, kas LELBāL gadījumā ieskaita arī sieviešu ordināciju par mācītājām, ko LELB noraida.

Ar pacietību, iecietību un pretējā viedokļa izpratni, lūdzot Dievpalīgu, lai virzāmies uz priekšu.

Prāvests Jānis Priedkalns,
ALELDA priekšnieks
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com