Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Divas pilnsapulces vienā dienā

Daugavas Vanagi un Vanadzes Melburnā

Laikraksts Latvietis Nr. 563, 2019. g. 24. okt.
Ilze Ābele -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Vanadžu kopas pilnsapulces dalībnieces. FOTO Juris Vīksne.

Nodaļas pilnsapulces dalībnieki. FOTO Ilze Ābele.

Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas dalībnieki. FOTO Daina Jefimova.

DV

Daugavas Vanagi

Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas pilnsapulces notika sestdien, 21. septembrī. Kā vienmēr vanadžu kopas pilnsapulce notika vispirms – plkst. 11.00. Piedalījās 16 vanadzes. Sēdi atklāja un vadīja DVMN vanadžu kopas vadītāja Koidula Nemīro un protokolēja Erika Riemere.

Ar klusuma brīdi atcerējāmies mūsu trīs mūžībā aizgājušās biedres no 1.07.2018. līdz 31.06.2019. – Silviju Migli, Ritu Gelbi un Milda Ķirps. It sevišķu vērību dodot Silviai, bijušai DV Austrālijā vanadžu nozares vadītājai un ilggadīgai DVMN vanadžu kopas vadītājai.

Koidula Nemīro sirsnīgi pateicās visām klātesošajām par ierašanos un visām vanadzēm, kuras cītīgi darbojas virtuvē pusdienās un visos sarīkojumos.

Vanadžu skaits patreiz ir apmēram 53 locekles. Gadi un veselība ļoti iespaido, cik ir spējīgas vēl palīdzēt visos darbiņos. Sanāksmes notiek katru mēnesi Latviešu ciema Lejasciema zālē, jo lielākā daļa mūsu biedres tagad dzīvo Ciemā. Tas dod lielāku iespēju vairākām piedalīties.

Vanadžu kopas vienīgie ienākumi ir pašu ievāktie no pusdienām un sarīkojumiem. Katru gadu vanadzes gatavo Ziemassvētku sainīšus ar piparkūkām un šokolādēm tiem, kuri nav spējīgi vairāku iemeslu dēļ piedalīties Daugavas Vanagu nodarbībās.

Ir darbs ko darīt, un ar vairākām rokām tas pataisa darbu vieglāku visiem. Lūdzu nāciet, piebiedrojieties un izbaudiet labdarības darba veikšanu un labu kompāniju. Jaunas locekles ir vienmēr mīļi gaidītas!

2019./2020. g. Vanadžu kopas vadītāja paliek Koidula Nemīro. Visi amati tika vienbalsīgi pildīti ar iepriekšējā gada loceklēm.

Revidenti ir atraduši kases stāvokli vislabākajā kārtībā, un pateicamies Guntai Vagarei par labo kases vadīšanu. Esam ziedojušas vietējai aprūpei, radio stacijai 3ZZZ un Vītolu Fonda stipendiju fondam, daudzbērnu ģimenēm, Latvijas Okupācijas Muzejam, Lestenes baznīcai, Marijas Ķenģes stipendijas fondam un Latvijas Speciālai Olimpiādei.

Sēde beidzas plkst. 11.50, nodziedot Daugav' abas malas. Apsveicam Koidulu ar stādu un pudeli ar burbuļiem, pateicoties viņai par lielo darbu vanadžu un vanagu labā.

Plkst. 12.00 sākās Melburnas nodaļas pilnsapulce, kuru atklāja un vadīja DVMN priekšsēdis Jānis Kārkliņš un protokolēja Juris Vīksne. Piedalījās 21 persona.

Ar klusuma brīdi atcerējāmies mūžībā aizgājušos mūsu biedrus, sevišķi pieminot Silviu Migli un Aleksandru Grimmu. Abi bija milži DV organizācijā ar savu darbu un pieredzi. Mums visiem viņi ļoti pietrūkst, un esam pateicīgi viņiem par viņu darbu. Atcerējāmies arī Aivaru Bruni, Ritu Gelbi un Mildu Ķirpi.

Priekšsēdis savā ziņojumā atgādināja, ka DVMN bija liels un svarīgs gads. 29. jūlijā nosvinējām 70 darbības gadus. Martā DVA delegātu sapulce notika Melburnā. Gunta Vagare un Jānis Kārkliņš abi pārstāvēja Melburnas nodaļu kā delegāti. Šogad delegātu sapulces ietvaros 9. martā noturējām Leģiona dienas atceri un 11. martā no rīta noturējām piemiņas brīdi aizgājušiem leģionāriem Foknera (Fawkner) kapsētā pie karavīru pieminekļa. Vēl turpinām atzīmēt divas citas svarīgas dienas – Kurzemes Cietokšņa un Lāčplēša dienas atceres, godinot mūsu karavīrus, kuri atdeva savu dzīvi par savu tautu, zemi un brīvību.

Jānis pateicās visiem locekļiem, kuri ir cītīgi un pašaizliedzīgi strādājuši DV labā, it sevišķi vanadzes Koidulas Nemīro vadībā. Pateicība arī Jurim Vīksnem, Gregs Vaitlovs (Greg Whitelaw), Jurim Balodim, Intam Tumilovičam par nodaļas mājas lapas un apkārtraksta Ziņnesis sagatavošanu. Sirsnīgu pateicību arī visiem atbalstītājiem, gan apmeklējot sarīkojumus vai biedri jeb nē, gan ziedojot un novēlot naudu vanagiem. Atbalstot DV šajos veidos, jūs strādājat plecu pie pleca ar vanagiem, lai DV darbs varētu turpināt atbalstīt daudz vērtīgus mērķus ne tikai Latvijā, bet arī šeit – Austrālijā.

Jānis Kārkliņš apsveica 2019./2020. g. jaunievēlēto vanadžu vadību un pateicās vēlreiz vanadzēm par lieli veikto darbu.

DVMN priekšsēža amatu vēlēšanas novadīja I. Ābele. Jānis Kārkliņš tika ievēlēts vienbalsīgi, un visi iepriekšējie valdes locekļi arī tika vienbalsīgi ievēlēti. Vienīgā maza maiņa bija revīzijas komisijā, kur ilggadīgā revīzijas komisijas locekļa Andra Migļa vietā, kurš veselības dēļ nekandidēja, tika ievēlēta Roksija Reitere kopā ar Pēteri Delveri un Guntu Delveri.

Kasiere Gunta Vagare ziņoja, ka mūsu biedru naudas maksa paliek uz $25 gadā un mūža biedra nauda $300. Revīzijas komisija ziņoja, ka visas kases grāmatas ir revidētas, un kase ir atrasta vislabākajā kārtībā. DVMN darbs 2018./2019. g. ir iesaistījis $45 131 ziedojumus aprūpē un atbalstos. 2019./20. g. budžets tika vienbalsīgi pieņemts. Paldies Guntai par rūpīgo darbu.

DV delegātu sanāksmes un LAAJ kopsanāksmē delegātu izraudzīšana tika atstāta jaunās valdes rokās.

Apsveicam jauno valdi un novēlam labu stingru sadarbību!

Paldies, Jāni, par lielo darbu, ko esi pielicis no visām pusēm!

Jānis deva paskaidrojumu par maiņām ar Daugavas Vanagu Mēnešrakstu, kas tagad turpinās iznākt elektroniskā veidā kā gadagrāmata. Iznāks vienu reizi gadā ap jūlija beigām. Rakstiem būs jābūt nodotiem līdz marta beigām. Tuvāku informāciju saņemsim no Centrālās Valdes.

Grāmata Laiks, Telpa, Ļaudis ir Daugavas Vanagu organizācijas vēstures grāmata – gaidām 7. sējumu par 2011. g. līdz 2020. g., kā arī iespējams 6. sējumu par 2001. g. līdz 2010. g.

DV kalendāru, ko atkal šogad izdod DV ASV vanadzes, varēs iegādāties novembra pusdienās. Cenu vēl nezinām.

Sēde beidzās laicīgi, un izbaudījām vieglas pusdienas. Paldies vanadzēm!

Ilze Ābele,
DVMN sarīkojumu daļas vadītāja
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com